نام و نام خانوادگی دکتر سید جمال الدین شاه طاهری
مرتبه علمی استاد
سمت عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست
پروفایل ها CV     Google Scholar     Scopus
پست الکترونیکی shahtaheri@tums.ac.ir
شماره تماس 88978396 (021) 98+