اهداف گروه سموم محیطی و آفت کش ها


1- طراحی و ارایه رویکردهای جدید و قابل اجرا برای نظارت، ارزیابی و حذف آلاینده های شیمیایی و آفت کش ها در آب، خاک و هوا از جمله آرسنیک، کادمیوم، کروم، آلومینیوم، جیوه، آزبست، فنل های BPA، هورمون ها

2- ارزیابی و نظارت بر استفاده آفت کش ها با تاکید بر

• مدیریت استفاده و کاربرد آن ها

• ارائه فرمول های جدید با پتانسیل خطر کمتر

• معرفی آفت کش های جدید با خطر زیست محیطی کمتر و موثرتر در کنترل آفات در مقایسه با آفت کش های موجود در بازار

• معرفی محصولات جدید آفت کش ها  بر پایه گیاهان دارویی

• سنتز مواد فعال (Active ingredient  )آفت کش ها

• فرموله کردن آفت کش های جدید

• شناسایی و حذف آلاينده های پايدار آلی (POPs)

• ارایه رویکردهای جدید برای کنترل بیماریهای منتقله توسط حشرات و بندپایان

• بررسی مقاومت به حشره کش ها در ناقلین بیماری های مرتبط با حشرات و بندپایان

 3- بررسی و تشخیص آلودگی های شیمیایی، به ویژه گروه فنل در آب آشامیدنی

4- شناسایی مخازن، توزیع و اثرات زیست محیطی همه مواد شیمیایی تصویب شده توسط کنوانسیون استکهلم

5- مدیریت آفت کش ها، آلودگی های شیمیایی و زباله های صنعتی (از تولید تا بازیافت و حذف آن ها)

6- مدیریت باقیمانده های شیمیایی و اصلاح مواد در تمامی آزمایشگاه ها و شرکت های صنعتی

7- مدیریت ایمنی در استفاده از آلاینده های های شیمیایی و آفت کش ها

8-تشخیص سریع و به موقع آلاینده های هوا در شهرهای بزرگ از جمله : 

          سیستم جمع آوری داده ها و گزارش گیری

          نظارت و نقشه برداری از آلاینده ها "PEMsys"

          بهره گیری از روش های مدل سازی برای کنترل توزیع آلاینده ها

9 -  طراحی مدل های جدید برای کاهش خطر آلاینده های شیمیایی و آفت کش ها

10-  ارایه روش های سازگار با محیط زیست سازگار برای کاهش آلاینده های شیمیایی و آفت کش ها

11- روش های مناسب و علمی برای تجزیه و دفع بهداشتی آفت کش ها و آلاینده های محیط زیست در طبیعت

12- بهبود جاذبهای مانند کامپوزیت نانو، مغناطیس نانو برای نظارت و ارزیابی آلایندههای شیمیایی و آفت کش ها

13- بومی سازی تولید کیت های تشخیصی برای آلواینده های ی های شیمیایی و آفت کش ها

14- ارائه مدل های به روز برای نظارت و ارزیابی عوامل خطر