سخن مدیر گروه سموم محیطی و آفت کش ها

مشکلات بهداشتی ناشی از مواجهه با آفت کش ها یک معضل جهانی است، چرا که این ترکیبات باعث ایجاد بار قابل ملاحظه بیماری ها (Burden of Diseases) به ویژه در کشورهای با سطح درآمد کم و متوسط می شوند. بر اساس مستندات سازمان جهانی بهداشت، یک سوم از این بار بیماری ناشی از عوامل محیطی است و آفت کش ها به عنوان یک عامل خیلی مهم، قابل استناد هستند. بطور قطع، کاهش اتکا به آفت کش ها و استفاده بهینه از آنها برای مقابله با این بار بسیار مهم هستند، ضمن این که به آفت کش ها اجازه می دهند تا نقش مناسبی در تولیدات کشاورزی ایفا نمایند.

 

اثرات منفی مصرف آفت کش ها بر بهداشت و محیط زیست باید راهنمای سیاستگزاری ها و قوانین مربوطه کشور باشد، به طوری که استفاده از آنها را بتوان توجیه نموده و بهتر کنترل کرد. این مهم در سایه تحقیقاتی است که نقش روز افزون مواجهه با آفت کش ها را در ابتلا به طیف وسیعی از بیماریها مانند سرطان، آسم، آلرژی و پارکینسون مشخص می سازند.

 

بر اساس مطالعات انجام شده بر روی محیط زیست و جامعه در زمینه تماس با آفت کش ها که در ایران طی سالهای 1960 تا 2012 انجام شده است، وجود مقادیر بالای بقایای آفت کش ها در محیط زیست و مسمومیت حاد و مزمن ناشی از آفت کش ها محرز گردیده است.  لذا نیاز به اقدام فوری برای ارتقای قوانین در زمینه آفت کش ها در ایران وجود دارد. چنین قوانینی باید شامل تهیه منابع و ظرفیت سازی برای اجرای مقررات و مدیریت چرخه تدارک و کاربرد آفت کش ها در ایران، از تولید یا واردات تا مصرف، و نیز شامل دفع بقایا و ظروف خالی آنها باشد. بدون داشتن مطالعات جامع در زمینه واردات، تولید، توزیع و مصرف آفت کش ها، اقدامات قانونی بازدارنده مصرف نابجای آفت کش ها، ارزیابی خطرات و مخاطرات ناشی از آنها و برنامه ریزی برای کاهش بیماریهای حاد و مزمن ناشی از این ترکیبات خطرناک امکان پذیر نخواهد بود.

 

نظر به اهمیت روزافزون سرمایه‌گذاری در جهت تحقیقات لازم در زمینه استفاده بهینه از آفت کش ها و کاهش اثرات سوء بهداشتی و زیست محیطی آنها، ایجاد یک گروه تحقیقاتی، با توان توسعه جهت افزایش داده‌ها در مراحل بعدی، به ویژه با قابلیت الحاق اطلاعات کاربرد آفت کش ها در سایر بخش ها به آن، برای استفاده مسئولین و محققان کشور ضروری به نظر می رسید. نتایج حاصل از مطالعات این گروه در برنامه ریزی های آتی، کلان و منطقه ای وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست کاربرد خواهد داشت.

 

  دکتر حسن وطن دوست

مدیر گروه سموم محیطی و آفت کش ها