هفتمین جلسه از جلسات گفت و شنود دپارتمان تغییر اقلیم و سلامت با عنوان «نشست تخصصی: گرد و غبار، بهداشت و محیط زیست» برگزار شد .

تاریخ: سه شنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٦

هفتمین جلسه از جلسات گفت و شنود دپارتمان تغییر اقلیم و سلامت با عنوان «نشست تخصصی: گرد و غبار، بهداشت و محیط زیست» برگزار شد .

تاریخ: شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٦

گزارش یک نشست

نشست اعضای پژوهشکده محیط زیست با اعضای قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی اجرا شد.

تاریخ: پنج شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٦

ششمین جلسه از جلسات گفت و شنود دپارتمان تغییر اقلیم و سلامت با عنوان «تغییر اقلیم و گرد و غبار» برگزار شد .

تاریخ: چهارشنبه ١٨ بهمن ١٣٩٦

گروه تغیرات اقلیم و سلامت پژوهشکده محیط زیست به زودی جلسات آموزشی مجازی برگزار میکند .

تاریخ: چهارشنبه ١٨ بهمن ١٣٩٦


2 صفحه بعدی >>