مجله علمی پژوهشی سلامت و محیط زیست

فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران که با عنوان مجله سلامت و محیط زیست توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران (پژوهشکده محیط زیست)منتشر می شود مقالاتی را که در زمینه های مرتبط با اثرات عوامل محیطی بر سلامت انسان تالیف شده است منتشر می کند که مهمترین زمینه های آن به شرح ذیل است:
محیط زیست طبیعی و سلامت
اپیدمیولوژی محیط
 سم شناسی محیط، موادسرطان زا وجهش زای محیط
 ارزیابی و مدیریت خطربهداشتی و اکولوژیکی
 موضوعات نوپدید در بهداشت محیط
سیستم ها و فناوری های کنترل آلودگی های محیط زیست
مدیریت مواد خطرناک و سمی
مدیریت محیط زیست بمنظور کنترل ناقلین
مدیریت و سیاست گذاری بهداشت محیط
بهداشت و ایمنی مواد غذایی
بهداشت محیط در بلایا
جنبه های روانشناسی و جامعه شناسی بهداشت محیط
حقوق و اخلاق محیط زیست
مقالات این مجله در بانک‌های اطلاعاتی Index Copernicus ,IMEMR (emro) , Iran Medex, SID , ISC, Magiran Ebsco , DOAJ, COPE (Committee of Publication Ethics)p نمایه می شوند.
 مقالات در سایت Google Scholar نیز قابل جستجو هستند.


زبان مجله: فارسی به همراه چکیده ی انگلیسی

لینک درگاه مجله: سلامت و محيط زیست