خلاصه ترجمه گزارش بانک جهانی در سال 2016 در رابطه با اثرات بهداشتی و اقتصادی آلودگی هوا