تاریخچه مرکز تحقیقات آلودگی هوا

با توجه به نیاز کشور به تحقیق در زمینه آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت انسان، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف تولید، توسعه و ارتقای دانش و فناوری در عرصه آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت در سال 1389 مرکز تحقیقات آلودگی را تأسیس نمود.

این مرکز به عنوان اولین مرکز تحقیقات آلودگی هوا در کشور می باشد که در سال 1389 توسط وزارت بهداشت مجوز موافقت اصولی و سپس در سال 1393 مجوز موافقت قطعی آن صادر گردیده است.