نام و نام خانوادگی   دکتر فضل الله چنگانی
 مرتبه علمی   استادیار
 سمت
عضو شورای پژوهشی پژوهشکده
 پروفایل ها   CV  Scopus
 پست الکترونیکی changani_f@yahoo.com
 شماره تماس   88950188 (21) 98+