نام و نام خانوادگی   دکتر جواد رفیع نژاد
 مرتبه علمی   استاد
 سمت
عضو شورای پژوهشی پژوهشکده
 پروفایل ها   Scopus
 پست الکترونیکی jrafinejad@sina.tums.ac.ir
 شماره تماس   88951393 (21) 98+