دانشجویان مرکز تحقیقات کیفیت آب

ردیف

 دانشجو

استاد راهنما وضعیت
1 مهدی هادی
دکتر علیرضا مصداقی نیا فارغ التحصیل
2 رویا میرزائی دکتر علیرضا مصداقی نیا در حال تحصیل
3 فاطمه صادقی دکتر سیمین ناصری در حال تحصیل
4 شاهرخ نظم آرا دکتر سیمین ناصری در حال تحصیل