دانشجویان مرکز تحقیقات آلودگی هوا

این مرکز در راستای اهداف آموزشی خود اقدام به پذیرش و تربیت دانشجویان دکترای پژوهشی در زمینه آلودگی هوا می نماید.

ردیف

 دانشجو

مقطع استاد راهنما وضعیت
1 نسرین فتح آبادی
دکتری دکتر کاظم ندافی
فارغ التحصیل
2 مهدیه نادرزاده
دکتری دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور
فارغ التحصیل
3 مریم زارع جدی
دکتری دکتر نوشین راستکاری
انصراف از تحصیل