نام و نام خانوادگی   دکتر محمدصادق حسنوند
 مرتبه علمی دانشیار
 سمت
عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست
 پروفایل ها CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus
 پست الکترونیکی hassanvand@tums.ac.ir
 شماره تماس   88978399 (21) 98+