نام و نام خانوادگی   دکتر نوشین راستکاری
 مرتبه علمی استاد
 سمت
عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست
 پروفایل ها CV  Scopus ResearcherID  Google Scholar  ORCID   
 پست الکترونیکی nrastkari@tums.ac.ir
 شماره تماس   88978395 (21) 98+