نام و نام خانوادگی دکتر مسعود یونسیان
 مرتبه علمی استاد
 سمت مدیر گروه پژوهشی روش شناسی مطالعات و تحلیل داده ها
 پروفایل ها CV   Google Scholar   Scopus
 پست الکترونیکی yunesian@tums.ac.ir
 شماره تماس 88978399 (21) 98+