نام و نام خانوادگی دکتر کاظم ندافی
 مرتبه علمی: استاد
 سمت: رئیس پژوهشکده
پروفایل ها: CV   ResearcherID Pubmed  Google Scholar   ORCID   Scopus
پست الکترونیکی: knadafi@tums.ac.ir
شماره تماس: 88978395 (21) 98+