چشم انداز مرکز تحقیقات مواد زائد جامد

     مرکز تحقيقات مواد زائد جامد با رويكرد مديريت مشاركتي و با استفاده از نيروهاي انساني متعهد، متخصص و علاقمند و با برخورداري از امكانات و تجهيزات فيزيكي و آزمايشگاهي مناسب و منابع مالي مستقل، به عنوان بازوي علمي و فني نظام سلامت براي تصميم سازي و سياستگزاري در مسايل مواد زائد جامد و حیطه‌های مرتبط مرجعيت داشته و به عنوان يكي از قطبهاي علمي-پژوهشي برتر کشور با سازمان جهاني بهداشت و ساير سازمانهاي معتبر بين المللي مرتبط همكاري مشترك دارد.