ماموریت مرکز تحقیقات مواد زائد جامد

مأموريت اصلی مرکز تحقيقات مواد زائد جامد به عنوان اولين مرکز تحقيقاتی تخصصی مدیریت پسماند در نظام سلامت شامل نيل به اهداف كلان ذيل مي باشد:

1-     انجام پژوهش و انتشار نتايج آنها براي بهره برداري سياست گذاران، دانشمندان، صنعت و جامعه

2-     ارايه راه حلهاي مبتني بر شواهد علمي براي مسائل مرتبط با پسماند و اثرات آن بر سلامت و ارزيابي اجراي آنها

3-     تامين شواهد علمي لازم و مشاركت فعال براي تقويت و استحکام سياست‌هاي نظام سلامت کشور در خصوص موضوعات پسماند و حیطه‌های مرتبط

4-     توسعه منابع انساني پژوهشگر در حوزه مديريت پسماند

5-     دستيابي به علم و فناوري روز، ارزيابي، بومي سازي و کاربردي کردن آن در زمينه مديريت پسماند

6-      گسترش همکاري‌هاي بين بخشي، منطقه‌اي و بين المللي با نهادها و سازمان‌هاي ذينفع در راستاي نيل به اهداف مشترک