ارزش های مرکزتحقیقات  مواد زائد جامد 

-         حفظ کرامت انساني و تأمين منافع ملي

-         تعهد در انجام کار و امانت داري در خصوص ايده‌ها و پژوهش‌هاي مطرح شده

-        صيانت از منابع ملي در هزينه‌‌ کرد اعتبارات پژوهشي

-        رقابت علمي و پژوهشي بر مبناي اصول اخلاقی