عناوین پایان نامه های مرکز تحقیقات کیفیت آب پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران

ردیف

عنوان پایان نامه  استاد راهنما

 دانشجو

وضعیت
1 ارزیابی کمی ریسک میکربی ژیاردیا و کریپتوسپوردیم در آب تولیدی از تصفیه‌خانه جلالیه تهران دکتر علیرضا مصداقی نیا مهدی هادی خاتمه یافته
2 پایش آنتی بیوتیکها در منابع آب تهران و ارزیابی ریسک دکتر علیرضا مصداقی نیا رویا میرزائی در حال انجام
3 ارزیابی ریسک ارسنیک درآب آشامیدنی شهر اردبیل دکتر سیمین ناصری فاطمه صادقی در حال انجام