کتب مرکز تحقیقات کیفیت آب پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران:

 

National Strategy (Download) نقشه راه پشتیبانی از اجرای برنامه های ایمنی آب (دانلود) ابزار تضمین کیفیت برنامه ایمنی آب (دانلود)