چشم اندازمرکز تحقیقات کیفیت آب

مركز تحقيقات كيفيت آب با استفاده از نيروهاي انساني متعهد، متخصص و علاقمند و با برخورداري از امكانات و تجهيزات فيزيكي و آزمايشگاهي مناسب، به عنوان بازوي علمي و فني نظام سلامت براي تصميم سازي و سياستگزاري در زمينه كيفيت آب و بيماريهاي مرتبط با آن مرجعيت داشته و به عنوان يكي از قطب هاي علمي- پژوهشي برتر منطقه با سازمان جهاني بهداشت و ساير سازمانهاي معتبر بين المللي مرتبط همكاري مشترك دارد.