ماموریت مرکزتحقيقات كيفيت آب

ماموريت مركز تحقيقات كيفيت آب به عنوان اولين مركز تخصصي در زمينه آب و آلودگيهاي آن در نظام سلامت شامل نيل به اهداف كلان ذيل مي باشد:

1-     انجام پژوهش و انتشار نتايج آنها براي بهره برداري سياستگزاران، دانشمندان، صنعت و جامعه

2-     ارايه راه حلهاي مبتني بر شواهد علمي براي مسائل مرتبط با آلودگی آب و اثرات آن بر سلامت و ارزيابي اجراي آنها

3-     تامين شواهد علمي لازم و مشاركت فعال براي تقويت و استحکام سياست هاي نظام سلامت کشور در خصوص موضوعات آلودگی آب و حیطه‌های مرتبط

4-     توسعه منابع انساني پژوهشگر

5-     دستيابي به علم و فناوري روز، ارزيابي، بومي سازي و کاربردي کردن آن

6-      گسترش همکاريهاي بين بخشي، منطقه‌اي و بين المللي با نهادها و سازمان هاي ذينفع در راستاي نيل به اهداف مشترک