ارزش های مرکز تحقیقات کیفیت آب

1-    حفظ ضوابط اخلاقی و کرامت انسانی در برنامه های علمی و پژوهشی

2-     توانمندی در ایده پردازی در زمینه های پزوهشی و فناوری در چارچوب سیاستهای ملی پروتکل های بین المللی

3-     رعایت دقیق ضوابط و مقررات مرتبط با اعتبارات پژوهشی

4-     قابل اعتماد بودن مرکز در سطح ملی و بین المللی از دیدگاه همکاریها و مشارکت های علمی و پژوهشی