سخن رییس مرکزتحقیقات کیفیت آب

پس از سپری شدن یک دهه از آغاز قرن بیست و یکم، جامعه بشری همچنان با تهدیدهای متنوعی روبرو است و روند تغییرات شرایط زیستی در بسیاری از مناطق دنیا ناپایداری بیشتری را نشان می دهد. در این میان افزایش جمعیت و توسعه اقتصادی غیر مبتنی بر اصول حفاظت منابع طبیعی، آب و خاک، این روند را تشدید نموده است. کیفیت منابع آب با ورود آلاینده های نوپدید تنزل یافته و این امر ضرورت تقویت نگرش های مدیریتی صحیح بر منابع آب و به ویژه آبهای آشامیدنی را، که مستقیماً بر سلامت مصرف کنندگان تأثیر گذار هستند، آشکار می سازد. از این رو و با توجه به اهمیت اطلاعات پژوهش محور در مدیریت و کنترل چالشهای کیفی منابع آب، تأسیس "مرکز تحقیقات کیفیت آب" در پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389 به تصویب شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید.

فعالیتهای "مرکز تحقیقات کیفیت آب" در راستای نیازهای بخش آب و اسناد بالادستی مرتبط می باشد. امید است این مرکز با حمایت وزارت محترم بهداشت و سایر سازمانهای ذیربط و با بهره گیری از توانمندی های علمی و پژوهشی موجود در بدنه خود و سایر مراکز و ارگانهای تحقیقاتی مرتبط، بتواند نقش تأثیرگذاری در تولید اطلاعات علمی مبتنی بر پژوهش در بخش آب ایفا نماید.

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                          سیمین ناصری

                                                                                                                                           رئیس مرکز تحقیقات کیفیت آب