اعضای گروه پژوهشی تغییرات اقلیم و سلامت

 

نام و نام خانوادگی     تحصیلات                           

خانم مشکات ترکمانیان

دانشجوی داروسازی و MPH

خانم منا خالقی راد

دکترای تخصصی (PhD) زمین و محیط زیست

خانم شیوا صالحی

دانشجوی دکترای تخصصی (PhD) سلامت در حوادث و بلایا

خانم عارفه موسوی

دانشجوی دکترای تخصصی (PhD) سلامت در حوادث و بلایا

آقای مهدی هادی

دکترای تخصصی (PhD) مهندسی بهداشت محیط

خانم سعیده همتی برجی

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

خانم آرزو یاری

دانشجوی دکترای تخصصی (PhD) سلامت در حوادث و بلایا