معرفی گروه:

تغییر اقلیم پدیده ایست که تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار میدهد. افزایش دمای محیط، کاهش بارش، و افزایش تولید گازهای گلخانه ای از مهمترین نشانه های تغییرات اقلیمی در جهان هستند. کنوانسیون بین المللی تغییرات اقلیم سازمان ملل (UNFCCC) از سال ۱۹۹۵ به رسمیت شناخته شد و در سال ۲۰۰۳ ذیل تشکیل پیمان کیوتو، به هدف کاهش خسارات تغییر اقلیم در جهان، از سیاستمداران و برنامه ریزان کشورهای مختلف درخواست کردند که به مشکلات ناشی از تغییر اقلیم پرداخته و به ارائه تدبیرهای سیاستی و استراتژیک بپردازند. در راستای نگرانیهای جهانی در این خصوص و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به جامعه جهانی (در سال 2005 و با پذیرش پیمان کیوتو) برای مقابله با اثرات منفی تغییر اقلیم بر زندگی بشر، بطور کلی، و بر سلامت عمومی، بطور خاص و از آن سال در سطح ملی به ارائه سیاستها، استراتژیها، و برنامه های سازگاری درمقابل اثرات تغییر اقلیم پرداخته است.

به عنوان یکی از برنامه های عملیاتی وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی برای عمل به تعهدات بین المللی خود دررابطه با تغییر اقلیم و سلامت در ایران، و با توجه به اینکه پژوهشکده محیط زیست به‌عنوان اولين پژوهشکده تخصصی بهداشت محيط و محيط زيست در نظام سلامت دارای ماموريت شناخت مشکلات زيست محیطی و ارائه راه حل برای رفع آنهاست، گروه تغییر اقلیم و سلامت جهت نیل به اهداف ذیل تشکیل شد:


1بررسی نیازهای آموزشی و پژوهشی در سطوح عمومی و تخصصی در زمینه تغییر اقلیم و انجام پژوهش و انتشار نتايج آنها برای بهره برداری سياست‌گزاران، دانشمندان، صنعت و جامعه

2 -   توسعه همکاریهای بین بخشی و بین المللی در جهت تقویت ارتباط با سازمانها

     3 -  برنامه ریزی در جهت انتشار کتابهای مرتبط با تغییر اقلیم و سلامت

         4 -  توسعه منابع انسانی و پژوهشگر

         5 -  بوجود آوردن فضای مناسب برای مبادله اطلاعات و راهکارها در بین اقشار مختلف جامعه از طریق اجرای کارگاهها و کنفرانسهای مرتبط