پایان نامه های دانشجویان مقطع دکتری مرکز تحقیقات آلودگی هوا

ردیف

 دانشجو

عنوان پایان نامه
استاد راهنما وضعیت
1 نسرین فتح آبادی

ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮي ﻣﺮدم از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮزاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دز ﻛﻞ درﻳﺎﻓﺘﻲ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل دزﻳﻤﺘﺮي

دکتر کاظم ندافی
فارغ التحصیل
2 مهدیه نادرزاده

ﺳﻨﺘﺰ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺎﻧﻮ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﭘﻠﻴﻤﺮي ﺷﻔﺎف در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻫﺶ

آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﺷﻬﺮي

دکتر محمدرضا منظم
فارغ التحصیل
3 مریم زارع جدی
-
دکتر نوشین راستکاری
انصراف از تحصیل