اهداف كلان مرکز تحقیقات آلودگی هوا

1-     انجام پژوهش و انتشار نتايج آنها براي بهره برداري سياست‌گزاران، دانشمندان، صنعت و جامعه

2-     ارائه راه حلهاي مبتني بر شواهد علمي براي مسائل مرتبط با آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت و ارزيابي اجراي آنها

3-     تامين شواهد علمي لازم و مشاركت فعال براي تقويت و استحکام سياست هاي نظام سلامت کشور در خصوص موضوعات آلودگی هوا و حیطه‌های مرتبط

4-     توسعه منابع انساني پژوهشگر

5-     دستيابي به علم و فناوري روز، ارزيابي، بومي سازي و کاربردي کردن آن

6-      گسترش همکاري هاي بين بخشي، منطقه‌اي و بين المللي با نهادها و سازمان هاي ذينفع در راستاي نيل به اهداف مشترک