ماموریت مرکز تحقیقات آلودگی هوا

      ما در مرکز تحقیقات آلودگی هوا برآنیم که با همکاری علمی مراکز آموزشی و پژوهشی سایر دانشگاه های کشور و سازمان های معتبر بین المللی، شواهد علمی مورد نیاز برای محققین و سیاستگذاری های موثر در عرصه آلودگی هوا و سلامت را تولید نماییم.