ارزشهای مرکز تحقیقات آلودگی هوا

-         حفظ کرامت انساني و تأمين منافع ملي

-         تعهد در انجام کار و امانت داري در خصوص ايده ها و پژوهش‌هاي مطرح شده

-       صيانت از منابع ملي در هزينه‌‌ کرد اعتبارات پژوهشي

-       رقابت علمي و پژوهشي بر مبناي اصول اخلاقی