قابل توجه متقاضيان چهاردهمين فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي پيماني در كادر آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران بهمن ماه سال 1395

تاریخ: دوشنبه ١٨ بهمن ١٣٩٥

نشريه علمی پژوهشی Journal of Environment health sciences and engineering در جشنواره تحقيقاتی علوم پزشکی رازي برگزیده شد.

تاریخ: شنبه ٩ بهمن ١٣٩٥

پژوهشکده محيط زيست دانشگاه علوم پزشکی تهران به عضويت شبکه ارزيابی خطر شيميايی سازمان جهانی بهداشت درآمد.

تاریخ: شنبه ٩ بهمن ١٣٩٥

کتابچه گزارش 4 ساله (1394-1391) عملکرد پژوهشکده محیط زیست تدوین شد.

تاریخ: يکشنبه ١٩ دی ١٣٩٥

کتابچه معرفی پژوهشکده محیط زیست به زبان انگلیسی تدوین شد.

تاریخ: يکشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٥


<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8