گزارشات سومین نشست شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور

سومین نشست سوم شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در 20 مهرماه 1396 برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، سومین نشست شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در 20 مهرماه 1396 برگزار گردید.

گزارشات سومین نشست شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشوربه شرح زیر می باشد:

  1- برنامه های شبکه تحقیقات بهداشت محیط

2- بیانیه سومین نشست شبکه تحقیقات بهداشت محیط- کاشان

3- مرور ساختار یافته مطالعات انجام شده در خصوص آلودگی هوا در ایران


4- پایش زیستی برای مواجهه محیطی با ترکیبات شیمیایی


5- پیشگیری از بیماری های غیرواگیر از طریق کاهش عوامل خطر محیطی


6-  مرور ساختاریافته مطالعات انجام شده در خصوص آلودگی منابع آب آشامیدنی در ایران

7-پایش آلاینده های آب آشامیدنی و بررسی ارزیابی خطر مواجهه با آنها در ایران


تاریخ در خبر: دوشنبه ١٥ آبان ١٣٩٦ - تعداد بازدید: 386


خروج