جلسه سخنرانی دکتر یونسیان برگزار شد.

تاریخ: شنبه ٢٢ دی ١٣٩٧

سی و چهارمین جلسه هفتگی گروه روش شناسی مطالعات و تحلیل داده ها برگزار شد.

تاریخ: دوشنبه ١٧ دی ١٣٩٧

ششمین جلسه شبکه ارزیابی خطر برگزار شد.

تاریخ: دوشنبه ١٠ دی ١٣٩٧

پنجمین جلسه شبکه ارزیابی خطر برگزار شد.

تاریخ: سه شنبه ٥ دی ١٣٩٧

سی و سومین جلسه هفتگی گروه روش شناسی مطالعات و تحلیل داده ها برگزار شد.

تاریخ: دوشنبه ٣ دی ١٣٩٧


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>