جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار با حضور همکاران طرح برگزار گردید.

تاریخ: دوشنبه ٢٠ فروردين ١٣٩٧

کارگاه مرور سیتماتیک و متاآنالیز در تاریخ 1396/12/08 الی 1396/12/10 برگزار گردید.

تاریخ: شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٦

جلسه مطالعه کوهورت مادران باردار با حضور همکاران طرح برگزار گردید.

تاریخ: شنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٦

کارگاه آموزشی مرور نظامند و متاآنالیز

تاریخ: دوشنبه ٢ بهمن ١٣٩٦

13/09/1396

هجدهمین جلسه هفتگی گروه روش شناسی مطالعات و تحلیل داده ها با حضور مدیر، اعضای هیات علمی و کارشناس گروه برگزار شد.

تاریخ: دوشنبه ١٣ آذر ١٣٩٦


2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>