هشتمین جلسه گفت و شنود گروه تغیر اقلیم و سلامت پژوهشکده محیط زیست علوم پزشکی تهران با عنوان تاثیر ساختار سه بعدی شهرها بر تغییر اقلیم در تاریخ 3 اردیبهشت برگزار شد.

تاریخ: چهارشنبه ٥ ارديبهشت ١٣٩٧

هفتمین جلسه از جلسات گفت و شنود دپارتمان تغییر اقلیم و سلامت با عنوان «نشست تخصصی: گرد و غبار، بهداشت و محیط زیست» برگزار شد .

تاریخ: سه شنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٦

هفتمین جلسه از جلسات گفت و شنود دپارتمان تغییر اقلیم و سلامت با عنوان «نشست تخصصی: گرد و غبار، بهداشت و محیط زیست» برگزار شد .

تاریخ: شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٦

گزارش یک نشست

نشست اعضای پژوهشکده محیط زیست با اعضای قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی اجرا شد.

تاریخ: پنج شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٦

پنجمین جلسه گفت و شنود گروه تغیرات اقلیم و سلامت پژوهشکده محیط زیست با حضور دکتر زارع استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و عضو وابسته فرهنگستان علوم و جمعی از همکاران و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ­­­تهران و دانشجویان دانشگاه تهران در تاریخ 96/10/18 در محل پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد .

تاریخ: سه شنبه ١٩ دی ١٣٩٦