حمایت از محیط زیست با نه به کیسه های پلاستیکی

دغدغه اصلی حامیان محیط زیست در ایران مصرف بیش از حد پلاستیک و کیسه های پلاستیک در بین شهروندان است.

تاریخ: يکشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٧