نقشه فقر آبی ایران توسط مرکز تحقیقات کیفیت آب ترسیم گردید.

تاریخ: دوشنبه ١١ دی ١٣٩٦

سخنرانی با موضوع "مشخصه زیست توده جنگل های استوایی و تاثیر آن بر تغییرات اقلیمی" برگزار شد.

تاریخ: سه شنبه ٥ دی ١٣٩٦