با انجام کارهایی ساده در منزل، محل کار وجاده میتوان به کاهش آلودگی هوا کمک کرد.

تاریخ: چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧

استفاده از قلیان سبب خطرات جدی برای سلامت مصرف کننده و سایر افرادی که در مواجهه با دود قلیان هستند به همراه دارد.

تاریخ: چهارشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٧

مرتبه علمی دکتر نوشین راستکاری عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست از دانشیار به استادی ارتقاء یافت.

تاریخ: شنبه ١٣ مرداد ١٣٩٧

گزاره برگ " نگاهی به اطلاعات مربوط به اثرات سلامتی و اقتصادی منتسب به آلودگی هوا در ایران" منتشر گردید.

تاریخ: دوشنبه ٢٠ فروردين ١٣٩٧

کارگاه برآورد اثرات آلودگی هوا بر سلامت با استفاده از +AirQ در چهارم بهمن ماه برگزار گردید.

تاریخ: شنبه ٧ بهمن ١٣٩٦


2 3 صفحه بعدی >>