راهنمای فنی سازمان جهانی بهداشت (WHO) در شرایط اضطراری، ترجمه و منتشر گردید.

ترجمه " راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری" منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران " راهنمای فنی تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری"بدنبال وقوع سیل در مناطق وسیعی از کشور در بهار 1398، به سفارش مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، توسط پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران ترجمه و منتشر شده است. لازم به ذکر است که این راهنمای فنی توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO) تهیه شده است و حاوی 15 فصل است که در هر فصل آن به یکی از مباحث تامین آب آشامیدنی، بهسازی محیط و بهداشت فردی در شرایط اضطراری پرداخته شده است.

1- فصل اول: پاکسازی چاه های دستی

2- فصل دوم: پاکسازی و تعمیر چاه های مته ای

3-  فصل سوم: پاکسازی و کندزدائی مخازن و تانکرهای ذخیره آب

4- فصل چهارم: بازسازی سیستم های توزیع آب لوله کشی در مقیاس کوچک

5- فصل پنجم: تصفیه آب آشامیدنی در نقطه مصرف در شرایط اضطراری

6- فصل ششم: بازسازی تاسیسات تصفیه آب بعد از بحران

7- فصل هفتم: مدیریت پسماندها در شرایط اضطراری

8- فصل هشتم: دفن اجساد در شرایط اضطراری

9- فصل نهم: مقدار آب مورد نیاز در شرایط بحرانی

10- فصل دهم: ارتقاء بهداشت در شرایط اضطراری

11- فصل یازدهم: اندازه گیری میزان کلر در اب آشامیدنی

12- فصل دوازدهم: تحویل آب آشامیدنی سالم به وسیله تانکر

13- فصل سیزدهم: برنامه ریزی برای دفع مدفوع در شرایط اضطراری

14- فصل چهاردهم: گزینه های فنی برای دفع مدفوع در شرایط اضطراری

15- فصل پانزدهم: بهسازی چاه ها پس از وقوع سیلاب دریایی

16- مجموعه تمامی فصول (فصول 1 تا 15)