جلسه "مدیریت پسماند ساختمانهای بزرگ مقیاس" با همت مرکز تحقیقات مواد زائد در مجموعه بازار بزرگ ایران برگزار شد.

جلسه "مدیریت پسماند ساختمانهای بزرگ مقیاس" مورخ دی ماه سال 98 برگزار شد.

گالری تصاویر

جلسه "مدیریت پسماند ساختمانهای بزرگ مقیاس" با همت مرکز تحقیقات مواد زائد جامد پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 1398/10/10 در مجموعه بازار بزرگ ایران و با حضور مدیران و کارشناسان دفتر پسماند سازمان محیط زیست, دفتر سلامت محیط و کار وزارت بهداشت, اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران, پژوهشگاه مواد و انرژِی, اداره کل رفاه و سلامت شرکت راه آهن و ... برگزار گردید. در این جلسه ابتدا دکتر امیرحسین محوی رئیس مرکز تحقیقات مواد زائد جامد به معرفی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران و توانمندیهای آن پرداخت. در ادامه جلسه، سیستم مدیریت پسماند طراحی شده برای مجموعه بازار بزرگ ایران از سوی مشاور طرح ارائه گردید. همچنین توضیحاتی در رابطه با اقدامات در دست انجام در خصوص مدیریت محیط زیست این مجموعه از سوی مدیران بازار بزرگ ایران ارائه گردید و در نهایت بازدیدی از بخشهای بهره برداری شده این مجموعه در دستور کار قرار گرفت.

کلمات کلیدی